1. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 (คลิก)
  2. ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  3. ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

เข้าสู่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.doae.go.th >> คลิก !!