เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556)
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แนวทางการดำเนินการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ
หนังสือปรับค่าตอบแทน
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 20 - 22 มี.ค.55
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์
เอกสาร Powerpoint เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร (นายคมกฤช อุทะโก)
ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนวทางการประเมินผลพนักงานราชการ
หนังสือที่ กษ 1002/ว 197 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
คำอธิบายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลพนักงานราชการทั่วไป
แบบประเมินผลพนักงานราชการพิเศษ
สรุปเนื้อหาแนวทางการประเมินผล
เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/236 ลว 28 ก.ย. 55 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
มาตรฐานกำหนดตำตำแหน่งเพื่อช่วยในการจัดทำประกาศรับสมัคร (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม     2551)
การพิจารณาคุณวุฒิของผู้สมัครสอบ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ฉบับใหม่
แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
หนังสือที่ กษ 1002/ว 337 ลว 16 มี.ค. 54 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 949 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551
จัดสรรอัตราตำแหน่ง ปี 2552
จัดสรรงบประมาณจ้าง ปี 2552
ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่ง พรก. ปี 2552
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 991/2548 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจ
ต่อให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือที่ กษ 1002/ว 321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 1002/ว 302 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอำนาจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 25550 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบอำนาจต่อให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้่จ่ายเกี่ยวกับการสอบและการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบของพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.3/ว 62 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง การหักค่าทำเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 38 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวง ที่ กค 040936/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงิินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
     

Copyright ® 2006 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2579-3690

Home     ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์     link