Close
ยินดีต้อนรับสู่ กองการเจ้าหน้าที่

" กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพด้วยจิตสำนึกในการให้
บริการ และยึดหลักธรรมาภิบาล"

  เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องใช้ Acrobat Reader
และ Flash Player
  และ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป

อเชิญเข้าใช้งานเว็บบอร์ด กกจ. "คุยกับกองการเจ้าหน้าที่" สมัครสมาชิกใช้งานได้ทันที !
 

ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป
จำนวน 28 ตำแหน่ง
24 ธ.ค. 53

อ่านรายละเอียด

ขอให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หรือผู้แทนหน่วยงานไปรับ
ใบประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิส
ริยาภรณ์ของ
ข้าราชการในสังกัด
24 ธ.ค. 53

อ่านรายละเอียด


มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนิน
การประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง และออกคำสั่งแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
23 ธ.ค. 53

อ่านรายละเอียด


คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ 1046/2553 เรื่องย้าย
ข้าราชการ จำนวน 20 ราย


- หนังสือแจ้งคำสั่ง เรียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต

- หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการ เรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ
20 ธ.ค. 53

อ่านรายละเอียด


ขอให้แจ้งข้อมูลและเหตุแห่งการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก กบข.

16 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2553
15 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

คำสั่งกรมฯ ที่ 1030/2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการจำนวน
225 ราย 15 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554

14 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

ขอแจ้งแบบขอเปลี่ยน
คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
9 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

การจำหน่ายการ์ดอวยพรปีใหม่
พ.ศ. 2554 และชุดกาแฟ
8 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

 

ด่วนที่สุด เรื่องเงินมาตรการหรือ
เงินจูงใจของคนเกษียณก่อนกำหนด
8 ธ.ค.
53

อ่านรายละเอียด

 
 
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
 
 
Intranet (ssnet)
 
ระบบสารสนเทศ e-Office
 
สำนักงาน ก.พ.
 
กบข.
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ กกจ.
เข้าสู่ระบบ
User
Password
 

"รายงานตัวผู้สอบบรรจุได้
ในตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลำดับที่ 913 - 1191 และ
1192 - 1219 (สำรอง)"

      
     เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2553
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการลำดับที่ 913 – 1191 และ 1192 –
1219 (สำรอง) จำนวน 300 คนมารายงานตัว
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาทกับข้าราชการบรรจุใหม

คลิ๊ก! ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"ประมวลภาพพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล
องค์กร และสถาบัน ดีเด่น
ปี 2553"

      
     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสัมมนาการ
นำเสนอผลงานบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่น พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และเงินรางวัลแก่บุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คลิ๊ก! ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"รายงานตัวผู้สอบบรรจุได้
ในตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ"

      
     เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 กองการเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้
มารายงานตัวทั้งสิ้นจำนวน 14 คน โดยมี
นายบรรจง พูลลาภอนุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งได้กล่าวให้โอวาท
และให้คำแนะนำกับผู้สอบแข่งขันได้

คลิ๊ก! ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานสถิติ/จำนวน
ข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ปรับปรุงวันที่ 12 พ.ย. 52

คลิ๊กดูรายละเอียด

- การประเมินผลปฏิบัิติ
ราชการครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ 2553


 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554

คลิ๊กดูรายละเอียด

HR Scorecard

 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
HR Scorecard

คลิ๊กดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


 รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551

คลิ๊กดูรายละเอียด

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
กรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการ
เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปี
งบประมาณ 2554

คลิ๊กดูรายละเอียด

 
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนก
ประเภทตำแหน่ง
 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการที่ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 
แผนปฏิบัติงานจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
(Career path) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2553
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเำกษียณอายุ
แบบประเมินความผาสุข
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน
สามัญ
มอบอำนาจการสรรหาพนักงานราชการ Update!
การฌาปนกิจสงเคราะห์
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

Update!
เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงาน ก.พ.)
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 1002/ว 1152 ลงวันที่ 24
กันยายน 2550
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2551-2553)
กรมส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2553  
 การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงาน

 รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

คลิ๊กดูรายละเอียด

 เอกสารประกอบการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิิน
ผลงาน คลิ๊ก! download
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิิน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
และระดับชำนาญการพิเศษ
คลิ๊ก! download


ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ระดับ

 ผลการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ
ส่วนภูมิภาค คลิ๊ก! download
- ระดับปฏิฺบัติการ => ชำนาญการ

 ผลการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ
ส่วนกลาง คลิ๊ก! download
- ระดับปฏิฺบัติการ => ชำนาญการ

- ระดับชำนาญการ => ชำนาญการพิเศษ


วิธีการตรวจสอบตำแหน่งว่าง
ในกรมส่งเสริมการเกษตร


วิธีการตรวจสอบอัตราว่าง

ย้ายข้าราชการ

 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา
คำขอย้าย
   
ั้นตอนการยื่นเรื่องขอย้าย
(ระดับผู้ปฏิบัติ)

     ผนภูมิวิธีทำคำร้องขอย้าย
ระดับผู้ปฏิบัต

 แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่ง
ผู้บริหาร


คลิ๊กดูรายละเอียด

การเลื่อนเงินเดือน

 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงืน
เดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ
 แบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

การสอบ/สมัครงาน

 รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ
แข่งขัน คัดเลือก เข้ารับราชการ
หรือสอบเพื่อเลื่อนระดับ ตลอดจน
การสรรหาพนักงานราชการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละตำแหน่ง กรมส่งเสริม
การเกษตร


คลิ๊กดูรายละเอียด

สวัสดิการกรมฯ

 รายละเอียดสินเชื่อสวัสดิการ และ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ของกรมฯ
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
การขอสินเชื่อสวัสดิการของ
ธนาคารต่าง ๆ คลิ๊ก! download

update!

คลิ๊กดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข.

 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 รายงานผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

งานวินัยและนิติการ

 รายละเอียดเกี่ยวกับงานวินัย
และนิติการ อยู่ระหว่างการปรับปรุง!

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

 วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญ และ
ตัวอย่างการคำนวณ

คลิ๊กดูรายละเอียด

แบบฟอร์มทางราชการ

รายละเอียดแบบฟอร์มและแบบคำร้อง
ของทางราชการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

 
 
 

บัญชีการบรรจุเข้ารับราชการ
- สอบแข่งขัน
จำนวนที่ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว
กำหนดเรียกรายงานตัว
วันหมดบัญชี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
326
4
4
20 ธ.ค.2553
14 ก.พ.2555
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
8
1
-
-
14 ก.พ.2555
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
39
16
16
20 ธ.ค.2553
14 ก.พ.2555
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
32
8
8
20 ธ.ค.2553
14 ก.พ.2555
- นำรายชื่อจากตำแหน่งอื่น ๆ
จำนวนที่ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว
กำหนดเรียกรายงานตัว
วันหมดบัญชี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6
2
-
-
14 ก.พ.2555
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัีติการ
6
4
-
-
14 ก.ค.2554
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6
1
-
-
14 ก.พ.2555
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
132
62
-
-
1 ก.ค. 2555
- คัดเลือก
จำนวนที่ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว
กำหนดเรียกรายงานตัว
วันหมดบัญชี
นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
3
1
-
-
30 ก.ย.2554
ปรับปรุงบัญชี ณ วันที่่ 17 ธันวาคม 2553

Copyright ® 2010 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2579-3690
E -mail : personnel@doae.go.th

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

Home     ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์     link