การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล

2. ชี้แจงการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

3. บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง 8/12/59

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/เอกสารประกอบการคัดเลือก

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการฯ/แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภททั่วไป) 31/03/59 


5. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1056 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 18/02/59

6. แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 ม.ค. 61) 12/01/61 

7. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1025 ลว 24 ส.ค. 52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

8. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 242 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) 
ลว 12 มี.ค. 57
 13/03/57 

9. เอกสารบรรยายวันที่ 22 มีนาคม 2555: การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ


10. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
27/05/56


11. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ฉบับปรับปรุง 16 เม.ย.58 16/04/58
      - คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
 

ขั้นตอนการประเมินผลงาน/คู่มือการจัดทำผลงาน

12. ขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อปรับระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

13. คู่มือการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น(ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) (ฉบับปรับปรุง) 08/04/58

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร

14. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลว.12 ม.ค.61 12/01/61 

15. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลว.12 ต.ค.60
12/10/60 

16. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลว.17 ส.ค.58
17/08/58

17. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลว.16 เม.ย.58 และหนังสือแจ้งหน่วยงาน
16/04/58

18. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลว.31 ก.ค.57 และหนังสือแจ้งหน่วยงาน
14/08/57

19. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเกษตรอำเภอ
1/05/57

X
Loading