การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล

๒. ชี้แจงการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

๓. บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง 8/12/59

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/เอกสารประกอบการคัดเลือก

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการฯ/แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภททั่วไป) 31/03/59 


๕. แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ ม.ค. ๖๑) 12/01/61

๖. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

๗. เอกสารบรรยายวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕: การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ


๘. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
27/05/56


๙. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ฉบับปรับปรุง 16 เม.ย.58 16/04/58
      - คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ขั้นตอนการประเมินผลงาน/คู่มือการจัดทำผลงาน

๑๐. ขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อปรับระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

๑๑. คู่มือการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น(ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) (ฉบับปรับปรุง) 08/04/64

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๒. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่งสำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 24/07/61

๑๓. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 29/05/62

๑๔. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 26/03/63

๑๕. ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับแก้ไข) 17/06/63

X
Loading