การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล

2. ชี้แจงการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

3. บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง 8/12/59

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/เอกสารประกอบการคัดเลือก

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการฯ/แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภททั่วไป) 31/03/59 


5. แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 ม.ค. 61) 12/01/61

6. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1025 ลว 24 ส.ค. 52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

7. เอกสารบรรยายวันที่ 22 มีนาคม 2555: การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ


8. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
27/05/56


9. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ฉบับปรับปรุง 16 เม.ย.58 16/04/58
      - คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ขั้นตอนการประเมินผลงาน/คู่มือการจัดทำผลงาน

10. ขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อปรับระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

11. คู่มือการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น(ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) (ฉบับปรับปรุง) 08/04/58

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร

12. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1108 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ส่งสำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 24/07/61

X
Loading