การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ 2556 ออก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เพิ่มเติม จำนวน 34 ราย

(โควตากระทรวงฯ)
 

     ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิก และปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เฉพาะราย

 
    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
 (โควตากรมฯ)

     หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1052 เรื่อง ประกาศรายชือข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

   
   
   


มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) 
 
คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. แจ้งเวียนเรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/430 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอแผนดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานฯ ให้ คปร. พิจารณา  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/20 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการฯ กำหนดแผนปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
• แนวทางในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• กฎกระทรวงกำหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ. 2549 1[๑] และโรคร้ายแรง 41 โรค  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• แบบฟอร์มสำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
   - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๕๕(ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  - แบบหนังสือรับรองการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.
    ๒๕๕๕ (ออกจาก ราชการ   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) และ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• กรอบจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• แนวทางในการพิจารณาจัดลำดับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (ตัวอย่าง)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
• แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และตัวอย่าง  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   หรือหากมีปัญหาการใช้งาน(font) ให้คลิกที่นี่   
• ฐาน (ค่ากลาง) คำนวณเงินเดือน  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  

    หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 927 ลว 2 ส.ค. 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ. 2555

        อ่านรายละเอียด
    ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรังปรุงอัตรา กำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 54) เพิ่มเติม
        อ่านรายละเอียด
    ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตาม มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 54) เฉพาะราย อ่านรายละเอียด
    ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้ รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 54) เฉพาะราย
       
อ่านรายละเอียด
    แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) อ่านรายละเอียด
    คำสั่งกรมฯ ที่ 930/2554 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริม การเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 54) เพิ่มเติม
        อ่านรายละเอียด
    ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตาม มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 54) เฉพาะราย อ่านรายละเอียด 

X
Loading