•  
 • การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการคัดเลือก
 •  ผลการย้ายและแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                   คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ผลการย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 
        
 • ผลการย้ายไปกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป 
   
 • ผลการย้ายไปกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 •  
 • ผลการย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ)
      และประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน) ย้อนหลัง
 •  
     ผลการย้ายประจำปี 2558
    ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2558
          ตำแหน่งประเภททั่วไป | ตำแหน่งประเภทวิชาการ

   ผลการย้ายประจำปี 2557
       ดูผ
  ลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2557
          ตำแหน่งประเภททั่วไป | ตำแหน่งประเภทวิชาการ

       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 2/2557
          ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

  ผลการย้ายประจำปี 2556  
       ดูผ
  ลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2556
          ตำแหน่งประเภททั่วไป | ตำแหน่งประเภทวิชาการ
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 2/2556 
   ผลการย้ายประจำปี 2555  
       ดูผ
  ลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2555
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 2/2555 
          ตำแหน่งประเภททั่วไป | ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   ผลการย้ายประจำปี 2554 
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2554

       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 2/2554  
   ผลการย้ายประจำปี 2553  
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 1/2553
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 2/2553
       ดูผลการย้ายย้อนหลังครั้งที่ 3/2553

   

  X
  Loading