หมวดที่ หัวข้อ เรื่อง
1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
2. ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ.2548
3. ระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหากิจชุมชน
5. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรมกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
3 การมอบอำนาจ 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

| 2 || 3 |

X
Loading