คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 681/2554 ลว 19 ก.ค. 54 เรื่อง ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ จำนวน 69 ราย
(ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง)
สำเนาคำสั่งย้ายแจ้งตามหน่วยงานดังนี้
  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 746/2554 ลว 1 ส.ค. 54 เรื่อง ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 ราย
(ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง)
สำเนาคำสั่งย้ายแจ้งตามหน่วยงานดังนี้
X
Loading