รายชื่อจังหวัดที่ต้องแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
        ติดต่อเจ้าหน้าที่
            เพทาย เดชเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
            ฝ่ายทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-579-3699

X
Loading