คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1232/2554 ลว 23 ธ.ค. 54 เรื่อง ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ จำนวน 141 ราย (ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง)
สำเนาคำสั่งย้ายแจ้งตามหน่วยงานดังนี้

  กองการเจ้าหน้าที่
  กองแผนงาน
  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
X
Loading