การจัดทำคำสั่งเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2555(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว3 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2555)

เรียน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
          ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการสำรวจและจัดทำคำสั่งเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008.1/ว3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555) ทั้งนี้ คำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวมีผลทำให้การคำนวณวงเงิน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
          จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งต่อไปนี้
          1. รอการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2555) ออกไปก่อน เพื่อให้กรมฯออกคำสั่งเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (กรมฯดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555) และจังหวัดเพิ่มวงเงิน
ณ วันที่ 1 มีนาคม ตามคำสั่งเงินปรับเพิ่มก่อนแล้วจึงออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน
          2. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2555) โดยไม่ต้องรอกรมออกคำสั่งเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงออกคำสั่งแก้ไขการเลื่อนเงินเดือน โดยแก้ไขวงเงิน ณ วันที่ 1 มีนาคม และแก้ไขเงินเดือนก่อนเลื่อนของข้าราชการที่ได้รับการปรับเพิ่มตามคำสั่งเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจการพิจารณาของจังหวัด
 
                                                                   กองการเจ้าหน้าที่
                                                                   โทร 02-5793699


          หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว3 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2555

X
Loading