ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • 1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • 2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • 3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
  • 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • 5) บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
  • 6) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
  • 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
   • 1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม
   • 2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม
   • 3) ปรับปรุงระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม
   • 4) วางแผนอัตรากำลังคนของกรม
   • 5) การกำหนดตำแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตรากำลัง
   • 6) ประเมินบุคคลและผลงาน
   • 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
    • 1) ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
    • 2) วางแผนและดำเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
    • 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
    • 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง
    • 5) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
     6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
     • 1) ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
     • 2) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
     • 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
     • 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ
     • 5) ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
     • 6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล การจัดทำเงินเดือน และการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
     • 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
      • 1) ควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล
      • 2) ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
      • 3) ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบำเหน็จความชอบ
      • 4) ดำเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      • 5) ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน
      • 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       กลุ่มวินัยและนิติการ
       • 1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
       • 2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
       • 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       • 4) ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด
       • 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
        • 1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม
        • 2) การอำนวยการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต
         ของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
        • 3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกีฬา
        • 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
X
Loading