งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือ/ข้อบังคับ

แนวทางปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพในงวดแรก
การยกเลิกจัดส่งใบเสร็จรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
การเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพประจำเดือนตามจำนวนศพที่เสียชีวิตจริง
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก 
ข้อบังคับ(ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 
ข้อบังคับ(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549  
การจัดส่งพวงหรีดแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
แจ้งเรื่อง ปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขายูเนี่ยนมอลล์
ขอแจ้งให้สมาชิกทราบปัญหาขัดข้องของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
การจ่ายเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

แบบฟอร์ม

แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
ใบสมัครเป็นสมาชิก(สามัญ/วิสามัญ/สมทบ) (07/02/61)
คำขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (14/09/60)
คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (11/9/60)
แบบการแสดงความจำนงการเป็นสมาชิก ข้าราชการและลูกจ้าง การฌาปนกิจ
    สงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร(เกษียณอายุราชการ,ก่อนกำหนดและปกติ) (14/09/60)
แบบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และสังกัด
แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกเบอร์โทรศัพท์ : 02-5793910, 02-5799548
โทรสาร : 02-5792375

X
Loading