งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
แนวทางปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพในงวดแรก
การยกเลิกจัดส่งใบเสร็จรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
การเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพประจำเดือนตามจำนวนศพที่เสียชีวิตจริง
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก 
ข้อบังคับ(ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 
ข้อบังคับ(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549  
การจัดส่งพวงหรีดแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
แจ้งเรื่อง ปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขายูเนี่ยนมอลล์
ขอแจ้งให้สมาชิกทราบปัญหาขัดข้องของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
การจ่ายเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

แบบฟอร์ม

ใบสมัครเป็นสมาชิก(สามัญ/วิสามัญ/สมทบ) (06/12/61)
คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ (06/12/61)
คำขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (06/12/61)
แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (06/12/61)
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (01/03/62)
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (06/12/61)
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (แบบ ฌ.กสก. ๗) (01/03/62)
แบบแสดงความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้าเป็นเงินทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ตารางคำนวณเงินบริจาค กรณีสมัครอายุเกิน 50 ปี (01/03/62)
แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (06/12/61)เบอร์โทรศัพท์ : 02-5793910, 02-5799548
โทรสาร : 02-5792375

X
Loading