"ยินดีต้อนรับ" สู่ระบบภายในกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ข่าวสาร/หนังสือเวียนกอง
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวประกาศ
 

KM กองการเจ้าหน้าที่
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดบุคคลลงตามระบบ PC ใหม่ ในกรมส่งเสริมการเกษตร (โดย ดนัย ชื่นอารมย์์)
KM กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง "โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด" วันที่ 26 ต.ค.50 (โดย ณรงค์ จรางกูร)
 

- ท่านสามารถรับฟังเสียงการบรรยายได้ที่นี่!

- เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

KM กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง "สมุดพกความดี" (โดย เพทาย เดชเพชร)
 

- ท่านสามารถรับฟังเสียงการบรรยายได้ที่นี่!

- เอกสารประกอบการบรรยายสมุดพกความดี

สมรรถนะของบุคลากร (โดย ดนัย ชื่นอารมย์์)
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม (โดย ดนัย ชื่นอารมย์์)
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ กองการเจ้าหน้าที่ (โดย ดนัย ชื่นอารมย์์)
ลิงค์ไปยัง "KM กรมส่งเสริมการเกษตร" (http://km.doae.go.th)
เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบสารสนเทศ กกจ.
DPIS III
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
ดาวน์โหลด <<หนังสือรับรองเงินเดือน>> เพื่อนำส่งให้ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
แบบการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าว/ประกาศ บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2551 เป็นต้นไป)
ระบบใบรับรองการจ่้ายเงินเ้ดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ระบบ E-office (คำสั่งฯ ,หนังสือ, จองห้องประชุม)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     

Copyright ® 2006 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2579-3690

Home     ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์     link