ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมินผลงาน
ระดับชำนาญการ


สำเนาคำสั่งเลื่อนระดับ


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมินผลงาน
ระดับชำนาญการพิเศษ


สำเนาคำสั่งเลื่อนระดับ

     ระดับชำนาญการ (ส่วนกลาง)    

     ระดับชำนาญการ (ส่วนภูมิภาค)     


ชำนาญการ
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

     ระดับชำนาญการพิเศษ (ส่วนกลาง)     

     ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักงานเกษตรอำเภอ)

ชำนาญการพิเศษ
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-9409520

X
Loading