ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ

(กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง)


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมินผลงาน
ระดับชำนาญการ


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมินผลงาน
ระดับชำนาญการพิเศษ

     ระดับชำนาญการ (ส่วนกลาง)    

     ระดับชำนาญการ (ส่วนภูมิภาค)     
     ระดับชำนาญการพิเศษ (ส่วนกลาง)     

     ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักงานเกษตรอำเภอ)

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-5799520

คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ

(กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑)

     ชำนาญการ
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)


     ชำนาญการพิเศษ
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

คำสั่งเลื่อนระดับประเภททั่วไป

(กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑)

     ชำนาญงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading