ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ

 

     ระดับชำนาญการ (ส่วนกลาง)     

     ระดับชำนาญการ (ส่วนภูมิภาค)     

 

     ระดับชำนาญการพิเศษ

     ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักงานเกษตรอำเภอ)

คำสั่งเลื่อนระดับ

  

ประเภทวิชาการ

     ชำนาญการ     

     ชำนาญการพิเศษ

  

ประเภททั่วไป

     ชำนาญงาน     

X
Loading