คลังความรู้ กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารเผยแพร่/ประกอบคำบรรยาย
"คนและงานทางการเกษตร ความสำเร็จ ความคาดหวัง หนทางสู่ปากถ้ำ"
โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่/สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้าราชการบรรจุใหม่

การคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ การคำนวณบำเหน็จปกติและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

แผนการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2560
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2559
องค์ความรู้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เทคนิคการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

แผนภูมิแสดงวิธีการทำคำร้องขอย้าย

คำแนะนำในการทำคำร้องขอย้ายข้ามหน่วยงานสำหรับข้าราชการประเภททั่วไป
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
และชำนาญงาน ผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่ทางบริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่ม/ ผู้อำนวยการศูนย์/เกษตรอำเภอ หรือเทียบเท่า)

การเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล

การสรรหาบุคลากร

การย้าย

การโอน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

สวัสดิการและบำเหน็จความชอบ

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ (กทบ โทร. 02-5793699)

การขอพระราชทานเพลิง (กทบ โทร. 02-5793699)

การลาราชการ (กทบ โทร. 02-5793699)

จริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

คณะทำงาน KM กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง กองการเจ้าหน้าที่ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตามภารกิจ
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556| 2555 | 2554 | 2553
X
Loading