คลังความรู้ กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารเผยแพร่/ประกอบคำบรรยาย
"เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ​ของกรมส่งเสริมการเกษตร​
ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565​"
"การบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔"
"คนและงานทางการเกษตร ความสำเร็จ ความคาดหวัง หนทางสู่ปากถ้ำ"
โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่/สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้าราชการบรรจุใหม่
แผนการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2560
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2559
องค์ความรู้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

เทคนิคการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

แผนภูมิแสดงวิธีการทำคำร้องขอย้าย

คำแนะนำในการทำคำร้องขอย้ายข้ามหน่วยงานสำหรับข้าราชการประเภททั่วไป
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
และชำนาญงาน ผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่ทางบริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่ม/ ผู้อำนวยการศูนย์/เกษตรอำเภอ หรือเทียบเท่า)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล

การสรรหาบุคลากร

การย้าย

การโอน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

สวัสดิการและบำเหน็จความชอบ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต (กทบ โทร. 02-5793699)

การขอพระราชทานเพลิง(กทบ โทร. 02-5793699)

      - แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

      - ขั้นตอนการขอพระราชทานและการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ ฝ่ายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง(กทบ โทร. 02-5793699)

      - ขั้นตอนการขอพระราชทานและการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด(กทบ โทร. 02-5793699)

การลา (กทบ โทร. 02-5793699)

จริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

คณะทำงาน KM กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง กองการเจ้าหน้าที่ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตามภารกิจ
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556| 2555 | 2554 | 2553
X
Loading