เดิมกองการเจ้าหน้าที่เป็นแค่แผนก ๆ หนึ่งซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2510เพื่อขอตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2510 ที่ประชุมลงมติ รับหลักการและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2510และต่อมา ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ.2511 กองการเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น จึงได้แยกออกมาเป็นแผนกการเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและได้เปลี่ยนมาเป็นกองการเจ้าหน้าที่ดังในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายบุญเลื่อน บุญเรือง พ.ศ. 2521 - 2530
2.นายอุดร ขจรเวหาศน์ พ.ศ. 2530 - 2536
3.นางณัญจณา ชุ่มฤทธิ์ พ.ศ. 2536 - 2543
4.นายสุรจิตร กรรณเลขา พ.ศ. 2543 - 2546
5.นายอภิชัย จึงประภา พ.ศ. 2546 - 2546
6.นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ พ.ศ. 2546 - 2548
7.นายอุดม โกมลภิส พ.ศ. 2548 - 2548
8.นางสาวอารยา บุญจริง พ.ศ. 2549 - 2549
9.นางอัปษร ศรีผดุง พ.ศ. 2549 - 2551
10.นายวิทยา อธิปอนันต์ พ.ศ. 2551 - 2553
11.นายประสงค์ ประไพตระกูล พ.ศ.2553 - 2555
12.นายวีระ โตสงคราม พ.ศ. 2555 - 2559
13.นายดนัย ชื่นอารมย์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 

X
Loading