วิสัยทัศน์

" เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ให้เป็น
มืออาชีพในการให้บริการ และยึดหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
2) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3) ส่งเสริมบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม

ยุทธศาสตร์

 • 1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล
 • 2) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 3) สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 • 4) พัฒนาการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 5) พัฒนาระบบงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • 6) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • 7) สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  8) ส่งเสริมบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
X
Loading