Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 514 เรื่อง ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการเกษียณอายุปี 2557 ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2557
(25/07/14)
เครื่องแบบชุดกากีของพนักงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
(24/07/14)
ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ ส.กกจ. 2/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
(22/07/14)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และหนังสือแจ้งหน่วยงาน
(22/07/14)
ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 483 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน
(21/07/14)
หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 469 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2557 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 62 ตำแหน่ง
(18/07/14)
ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 454 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557
(17/07/14)
แจ้งเวียนบทคัดย่อ
(15/07/14)
ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 398 ลงวันที่ 1 ก.ค. 57 เรื่อง ให้ส่งรูปภาพประทับใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
(01/07/14)
การบังคับใช้กฏหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสซาราม
(30/06/14)
แจ้งเวียนบทคัดย่อ
(26/06/14)
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
(25/06/14)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 456/2557 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 57 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 26 ราย
(25/06/14)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(15/07/14)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(04/07/14)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
(04/07/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร
(25/06/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งบุคลากร
(18/06/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งบุคลากร
(10/06/14)
ประกาศกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(02/06/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร
(26/05/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(19/05/14)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(12/05/14)
X
Loading