แบบฟอร์มราชการ

1. แบบฟอร์มขอรับบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ (สำหรับข้าราชการ)
1. แบบ 5300 (ขอรับเงินบำนาญ/บำเหน็จ)
2. แบบ 5316 (ขอรับเงินบำนาญเพิ่ม)
3. แบบ 5302 (หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ตามประกาศกฎอัยการศึก)
4. แบบ สรจ.1 (แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
5. แบบ สรจ. 2 (แบบขอให้โอนบำนาญเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
6. แบบ สรจ. 3 (แบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ)
7. แบบ รง 008/1/2555 ขอรับเงินคืน กบข.กรณีเกษียณ/ลาออก
8. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

     

2. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (สำหรับลูกจ้างประจำ)
1. แบบ 5313 (ขอรับเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน)
2. แบบ สรจ.1 (แจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
3. แบบขอรับเงินคืน กสจ.
4. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

     

3. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จตกทอด
1. แบบ 5309 (ขอรับบำเหน็จตกทอด)
2. แบบ สรจ.2 (แบบขอให้โอนบำเหน็จตกทอดเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)

3. เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด
4. หนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดา มารดา กรณีไม่อาจหาใบมรณบัตรได้
5. แบบขอรับเงินคืน กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
6. แบบรายงานการสอบสวนทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด

     
4. แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล      
-       แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ      
-       แบบแจ้งเรื่องการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล      
       
5. แบบฟอร์มการลา 
      5.1 ลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร
      5.2 ลาช่วยภริยาที่คลอดบุตร
      5.3 ลาพักผ่อน
      5.4 ลาอุปสมบท
      5.5 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
      5.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
      5.7 ลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
      5.8 ลาติดตามคู่สมรส
      5.9 ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
      5.10 ยกเลิกวันลา
      5.11 ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      5.12 ขอออนุมัติเดินทางไปราชการ
      5.13 การหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
     
       
6. แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล      
-       แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
-       ขอแจ้งแบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
-       แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
7. แบบคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
 -       แบบคำร้องขอโอน (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)   
-       แบบคำร้องขอโอน (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
 
8. แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร
-       แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร 22/03/60
 
9. ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง
-       ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง
 
   
10. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  
 -       เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน      
 
11. แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-       ข้าราชการพลเรือน
-       ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ
-       ลูกจ้างประจำ
-       พนักงานราชการ
 
12. หนังสือรับรองเงินเดือน  
-       หนังสือรับรองเงินเดือน
 
 
13. แบบขอบรรจุเข้ารับราชการ
-       กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ (มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (มาตรา 65)
 
14. หนังสือขอลาออกจากราชการ
-       หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
-       หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
 
15. แบบฟอร์มพนักงานราชการ
-       สัญญาจ้างพนักงานราชการ
-       แบบประเมินพนักงานราชการ
-       หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ
 
16. หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอด (เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว เก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขต ไม่ต้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร)
-       แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ  
-       หนังสือแสดงเจตนาระุบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 1
-       หนังสือแสดงเจตนาระุบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 2
-       ใบมอบฉันทะ
 
 
17. แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
-       แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
 
18. ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
-       ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
 
19. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนการขอสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารต่าง ๆ
-       ธนาคารกรุงไทย 11/06/61
-       ธนาคารกรุงไทย (อุทกภัย) 
-       ธนาคารออมสิน 13/02/62
-       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 18/12/61
-       แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมหักเงินบำเหน็จ - บำนาญ
 
20. โครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 
             - โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร    
                - รายละเอียดราคาอาวุธปืน
 
21. แบบคำร้อง การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
            - ใบสมัครเป็นสมาชิก (สามัญ/วิสามัญ/สมทบ) (06/12/61)
            - แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ (แบบ ฌ.กสก.๗) (06/12/61)
            - คำขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (06/12/61)
            - คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ (06/12/61)
            - หนังสือให้ความยินยอมหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
            - หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (06/12/61)
            - แบบแสดงความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้าเป็นเงินทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
            - ตารางคำนวณเงินบริจาค กรณีสมัครอายุเกิน 50 ปี
            - แบบฟอร์มอื่นๆ
X
Loading