แบบฟอร์มราชการ

๑. การกรอกประวัติ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
      ๑.๑ คู่มือและตัวอย่างการกรอกประวัติ ก.พ.7
      ๑.๒ แบบทดลองเขียนประวัติ ก.พ. 7
      ๑.๓ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
      ๑.๔ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
      ๑.๕ ตัวอย่างการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (SEIS)
๒. แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
      ๒.๑ แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
      ๒.๒ ขอแจ้งแบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
      ๒.๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๓. แบบฟอร์มขอรับบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ (สำหรับข้าราชการ)
      ๓.๑ แบบ 5300 (ขอรับเงินบำนาญ/บำเหน็จ)
      ๓.๒ แบบ 5316 (ขอรับเงินบำนาญเพิ่ม)
      ๓.๓ แบบ 5302 (หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ตามประกาศกฎอัยการศึก)
      ๓.๔ แบบ สรจ.1 (แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
      ๓.๕ แบบ สรจ. 2 (แบบขอให้โอนบำนาญเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
      ๓.๖ แบบ สรจ. 3 (แบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ)
      ๓.๗ แบบ รง 008/1/2555 ขอรับเงินคืน กบข.กรณีเกษียณ/ลาออก
      ๓.๘ แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)
๔. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (สำหรับลูกจ้างประจำ)
      ๔.๑ แบบ 5313 (ขอรับเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน)
      ๔.๒ แบบ สรจ.1 (แจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
      ๔.๓ แบบขอรับเงินคืน กสจ.
      ๔.๔ แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)
๕. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จตกทอด
      ๕.๑ แบบ 5309 (ขอรับบำเหน็จตกทอด)
      ๕.๒ แบบ สรจ.2 (แบบขอให้โอนบำเหน็จตกทอดเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
      ๕.๓ เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด
      ๕.๔ หนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดา มารดา กรณีไม่อาจหาใบมรณบัตรได้
      ๕.๕ แบบขอรับเงินคืน กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
      ๕.๖ แบบรายงานการสอบสวนทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด
๖. หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอด (เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว เก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ไม่ต้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร)
      ๖.๑ แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
      ๖.๒ หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 1
      ๖.๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 2
      ๖.๔ ใบมอบฉันทะ
๗. แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
      - แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
๘. แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
      ๘.๑ แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
      ๘.๒ แบบแจ้งเรื่องการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
๙. แบบฟอร์มการลา
      ๙.๑ แบบใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร
      ๙.๒ แบบใบลาช่วยภริยาที่คลอดบุตร
      ๙.๓ แบบใบลาพักผ่อน
      ๙.๔ แบบใบลาอุปสมบท
            ๙.๔.๑ หนังสือรับรองการลาอุปสมบท
            ๙.๔.๒ หนังสือรับรองการลาสิขา
      ๙.๕ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
      ๙.๖ แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
      ๙.๗ แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
      ๙.๘ แบบใบลาติดตามคู่สมรส
      ๙.๙ แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
      ๙.๑๐ แบบยกเลิกวันลา
      ๙.๑๑ ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      ๙.๑๒ ขอออนุมัติเดินทางไปราชการ
      ๙.๑๓ การหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
๑๐. แบบคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
        ๑๐.๑ แบบคำร้องขอโอน (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
      ๑๐.๒ แบบคำร้องขอโอน (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
๑๑. แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร
      - แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร 22/03/60
๑๒. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
        - เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
๑๓. แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      ๑๓.๑ ข้าราชการพลเรือน
      ๑๓.๒ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ
      ๑๓.๓ ลูกจ้างประจำ
      ๑๓.๔ พนักงานราชการ
๑๔. หนังสือรับรองเงินเดือน
      - หนังสือรับรองเงินเดือน
๑๕. แบบขอบรรจุเข้ารับราชการ
      ๑๕.๑ กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๕.๒ กรณีผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ (มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๕.๓ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๕.๔ กรณีผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (มาตรา 65)
๑๖. หนังสือขอลาออกจากราชการ
      ๑๖.๑ หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
      ๑๖.๒ หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
๑๗. แบบฟอร์มพนักงานราชการ
      ๑๗.๑ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
      ๑๗.๒ แบบประเมินพนักงานราชการ
      ๑๗.๓ หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ
๑๘. ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
      - ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
๑๙. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนการขอสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารต่าง ๆ
      ๑๙.๑ ธนาคารกรุงไทย 11/06/61
      ๑๙.๒ ธนาคารกรุงไทย (อุทกภัย) 
      ๑๙.๓ ธนาคารออมสิน 13/02/62
      ๑๙.๔ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 17/09/62
      ๑๙.๕ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมหักเงินบำเหน็จ - บำนาญ
๒๐. โครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน
      - โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
             - รายละเอียดราคาอาวุธปืน
๒๑. แบบคำร้อง การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
      ๒๑.๑ ใบสมัครเป็นสมาชิก (สามัญ/วิสามัญ/สมทบ) (แบบ ฌ.กสก.๑) (26/09/62)
      ๒๑.๒ แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ (แบบ ฌ.กสก.๗) (26/09/62)
      ๒๑.๓ คำขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.กสก.๓) (26/09/62)
      ๒๑.๔ คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.กสก.๒) (26/09/62)
      ๒๑.๕ หนังสือให้ความยินยอมหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
      ๒๑.๖ หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (06/12/61)
      ๒๑.๗ แบบแสดงความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้าเป็นเงินทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์
      ๒๑.๘ ตารางคำนวณเงินบริจาค กรณีสมัครอายุเกิน 50 ปี
      ๒๑.๙ แบบฟอร์มอื่นๆ
X
Loading