แบบฟอร์มราชการ

๑. การกรอกประวัติ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
๒. แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
      ๒.๑ แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
      ๒.๒ ขอแจ้งแบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
      ๒.๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๓. แบบฟอร์มขอรับบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ (สำหรับข้าราชการ)
      ๓.๑ แบบ ๕๓๐๐ (ขอรับเงินบำนาญ/บำเหน็จ)
      ๓.๒ แบบ ๕๓๑๖ (ขอรับเงินบำนาญเพิ่ม)
      ๓.๓ แบบ ๕๓๐๒ (หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ตามประกาศกฎอัยการศึก)
      ๓.๔ แบบ สรจ.๑ (แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
      ๓.๕ แบบ สรจ.๒ (แบบขอให้โอนบำนาญเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
      ๓.๖ แบบ สรจ.๓ (แบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ)
      ๓.๗ แบบ รง ๐๐๘/๑/๒๕๕๕ ขอรับเงินคืน กบข.กรณีเกษียณ/ลาออก
      ๓.๘ แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)
๔. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (สำหรับลูกจ้างประจำ)
      ๔.๑ แบบ ๕๓๑๓ (ขอรับเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน)
      ๔.๒ แบบ สรจ.๑ (แจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
      ๔.๓ แบบขอรับเงินคืน กสจ.
      ๔.๔ แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)
๕. แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จตกทอด
      ๕.๑ แบบ ๕๓๐๙ (ขอรับบำเหน็จตกทอด)
      ๕.๒ แบบ สรจ.๒ (แบบขอให้โอนบำเหน็จตกทอดเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
      ๕.๓ เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด
      ๕.๔ หนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดา มารดา กรณีไม่อาจหาใบมรณบัตรได้
      ๕.๕ แบบขอรับเงินคืน กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
      ๕.๖ แบบรายงานการสอบสวนทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด
      ๕.๗ แบบขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนตาย
๖. หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอด (เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว เก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ไม่ต้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร)
      ๖.๑ แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
      ๖.๒ หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ ๑
      ๖.๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ ๒
      ๖.๔ ใบมอบฉันทะ
๗. แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
      - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
๘. แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
      ๘.๑ แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
      ๘.๒ แบบแจ้งเรื่องการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
๙. แบบฟอร์มการลา
      ๙.๑ แบบใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร
      ๙.๒ แบบใบลาช่วยภริยาที่คลอดบุตร
      ๙.๓ แบบใบลาพักผ่อน
      ๙.๔ แบบใบลาอุปสมบท
            ๙.๔.๑ หนังสือรับรองการลาอุปสมบท
            ๙.๔.๒ หนังสือรับรองการลาสิขา
      ๙.๕ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
      ๙.๖ แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
      ๙.๗ แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
      ๙.๘ แบบใบลาติดตามคู่สมรส
      ๙.๙ แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
      ๙.๑๐ แบบยกเลิกวันลา
      ๙.๑๑ ขอออนุมัติเดินทางไปราชการ
      • ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      • เรื่องการมอบอำนาจการลา (คำสั่ง กษ. ที่ 210/55 ลว.15 มี.ค.55)
      • การหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
      • ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
๑๐. แบบคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
        ๑๐.๑ แบบคำร้องขอโอน (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
      ๑๐.๒ แบบคำร้องขอโอน (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
๑๑. แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      - ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      ๑๑.๑ ข้าราชการพลเรือน
      ๑๑.๒ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ
      ๑๑.๓ ลูกจ้างประจำ
      ๑๑.๔ พนักงานราชการ
๑๒. หนังสือรับรองเงินเดือน
      - หนังสือรับรองเงินเดือน 12/11/63
๑๓. แบบขอบรรจุเข้ารับราชการ
      ๑๓.๑ กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๓.๒ กรณีผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ (มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๓.๓ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(มาตรา 63 วรรคสี่)
      ๑๓.๔ กรณีผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (มาตรา 65)
๑๔. หนังสือขอลาออกจากราชการ
      ๑๔.๑ หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
      ๑๔.๒ หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
๑๕. แบบฟอร์มพนักงานราชการ
      ๑๕.๑ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
      ๑๕.๒ แบบประเมินพนักงานราชการทั่วไป
      ๑๕.๓ แบบประเมินพนักงานราชการพิเศษ
      ๑๕.๔ หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ
๑๖. ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
      - ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
๑๗. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนการขอสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารต่าง ๆ
      ๑๗.๑ ธนาคารกรุงไทย 12/01/65
                 - ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
      ๑๗.๒ ธนาคารกรุงไทย (อุทกภัย) 
      ๑๗.๓ ธนาคารออมสิน 13/02/62
                 - ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน และหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
      ๑๗.๔ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 05/01/65
                 - ผู้มีอำนาจในการลงนามหนังสือรับรองเงินเดือน
      ๑๗.๕ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมหักเงินบำเหน็จ - บำนาญ
๑๘. แบบคำร้อง การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
      ๑๘.๑ ใบสมัครเป็นสมาชิก (สามัญ/วิสามัญ/สมทบ) (แบบ ฌ.กสก.๑) (26/10/63)
      ๑๘.๒ แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ (แบบ ฌ.กสก.๗) (26/09/62)
      ๑๘.๓ คำขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.กสก.๓) (26/09/62)
      ๑๘.๔ คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.กสก.๒) (26/09/62)
      ๑๘.๕ หนังสือให้ความยินยอมหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
      ๑๘.๖ หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (06/12/61)
      ๑๘.๗ แบบแสดงความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้าเป็นเงินทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์
      ๑๘.๘ ตารางคำนวณเงินบริจาค กรณีสมัครอายุเกิน 50 ปี
      ๑๘.๙ แบบฟอร์มอื่นๆ (29/11/64)
X
Loading