แบบฟอร์มราชการ

แบบฟอร์มขอรับบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ (สำหรับข้าราชการ)

1. แบบ 5300 (ขอรับเงินบำนาญ/บำเหน็จ)
2. แบบ 5316 (ขอรับเงินบำนาญเพิ่ม)
3. แบบ 5302 (หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ตามประกาศกฎอัยการศึก)
4. แบบ สรจ.1 (แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
5. แบบ สรจ. 2 (แบบขอให้โอนบำนาญเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
6. แบบ สรจ. 3 (แบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ)
7. แบบ รง 008/1/2555 ขอรับเงินคืน กบข.กรณีเกษียณ/ลาออก
8. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

     

แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (สำหรับลูกจ้างประจำ)

1. แบบ 5313 (ขอรับเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน)
2. แบบ สรจ.1 (แจ้งรายการลดหย่อนภาษี)
3. แบบขอรับเงินคืน กสจ.
4. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

     

แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จตกทอด

1. แบบ 5309 (ขอรับบำเหน็จตกทอด)
2. แบบ สรจ.2 (แบบขอให้โอนบำเหน็จตกทอดเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น)
3. เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด
4. หนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดา มารดา กรณีไม่อาจหาใบมรณบัตรได้
5. แบบขอรับเงินคืน กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
6. แบบรายงานการสอบสวนทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด

     
แบบฟอร์มการลา 
 
     
แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล      
-       แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
-       ขอแจ้งแบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
-       แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
-       แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 
แบบคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
 -       แบบคำร้องขอโอน (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)   
-       แบบคำร้องขอโอน (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
 
แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร
-       แบบฟอร์มคำขอย้ายไปตำแหน่งผู้บริหาร
 
ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง
-       ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง
 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  
 -       เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
 
 
แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-       ข้าราชการพลเรือน
-       ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ
-       ลูกจ้างประจำ
-       พนักงานราชการ
 
หนังสือรับรองเงินเดือน  
-       หนังสือรับรองเงินเดือน
 
 
แบบขอบรรจุเข้ารับราชการ
-       กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ (มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(มาตรา 63 วรรคสี่)
-       กรณีผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (มาตรา 65)
 
หนังสือขอลาออกจากราชการ
-       หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
-       หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
 
แบบฟอร์มพนักงานราชการ
-       สัญญาจ้างพนักงานราชการ
-       แบบประเมินพนักงานราชการ
-       หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ
 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-       แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-       แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
หนังสือแสดงเจตนาระบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอด (เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว เก็บไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขต ไม่ต้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร)
-       แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ  
-       หนังสือแสดงเจตนาระุบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 1
-       หนังสือแสดงเจตนาระุบุถึงผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบที่ 2
-       ใบมอบฉันทะ
 
 
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
-       แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
 
ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
-       ตัวอย่างคำสั่งลาออกและเลื่อนขั้นเงินเดือน (โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554)
 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนการขอสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารต่าง ๆ
-       ธนาคารกรุงไทย
-       ธนาคารกรุงไทย (อุทกภัย) 
-       ธนาคารออมสิน
-       ธนาคารอาคารสงเคราะห์
-       แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมหักเงินบำเหน็จ - บำนาญ
 
แบบแจ้งเรื่องการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
-       แบบแจ้งเรื่องการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
โครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 
             - โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร    
                - รายละเอียดราคาอาวุธปืน
 
แบบคำร้อง การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
            - แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
            - คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
            - หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
            - ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ (กรณีพิเศษ)
            - ใบสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ(กรณีพิเศษ)
            - ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
            - ใบสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ
            - ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
            - แบบแสดงความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้าเป็นเงินทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
            - ตารางคำนวณเงินบริจาค กรณีสมัครอายุเกิน 50 ปี
X
Loading