ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 555 ลว 12 เม.ย. 60 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ
1.) คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เม.ย.60 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
2.) คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 294/2560 ลว.11 เม.ย.60 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 571 ลว 20 เม.ย. 60 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 1 ฉบับ
1.) คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 333/2560 ลว.20 เม.ย.60 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 588 ลว 21 เม.ย. 60 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 1 ฉบับ
1.) คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 340/2560 ลว.21 เม.ย.60 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


กลุ่มวินัยและนิติการ
02 940 6056

X
Loading