ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ

หลักการรักษาวินัย สำนักมาตรฐานวินัย ก.พ.

วินัยข้าราชการ ตาม พรบ. ข้าราชฯ 2551

ถาม - ตอบ วินัยข้าราชการ (2551 - 2555)

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5790121

X
Loading