คำสั่งมอบอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๓

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฏหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 219/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

คำสั่งมอบอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2561

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 218/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 และสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 820/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 122/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 17 - 18/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561)


คำสั่งมอบอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งที่ 241/60 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ (คำสั่งที่ 37, 38/60 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560)

กลุ่มวินัยและนิติการ
02 940 6056

X
Loading