คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2561

820/61 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย
และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)

341/61 มอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน (ลงวันที่ 20 เมษายน 2561)


คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

1209-1210/60 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบหมายอำนาจให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ(ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560)

1095/60 มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย(ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)

1040/60 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

898/60, 899/60, 900/60 และ 901/60 คำสั่งมอบอำนาจ (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

705/60 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560)

619/60 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2560)


คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559

865/59 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ลงวันที่ 25 ต.ค. 2559)

กลุ่มวินัยและนิติการ
02 940 6056

X
Loading