ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560

ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก   สมัครสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2560

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา   สมัครสอบ

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สมัครสอบ

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793690, 02-9406031

X
Loading