คำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี ๒๕๖๒

๐๒๐๒/ว ๕๔๒ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๒ การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


คำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี ๒๕๖๐

๑๑๖๐/๖๐ ลว ๒๐ พ.ย. ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการอนุม้ติให้เดินทางไปราชการ

X
Loading