จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2560

      ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          สสก.1 จ.ชัยนาท
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2


          สสก. 2 จ.ราชบุรี
         - ข้าราชการ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2
          สสก. 3 จ.ระยอง
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2
          สสก. 4 จ.ขอนแก่น
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2
          สสก. 5 จ.สงขลา
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2

          สสก. 6 จ.เชียงใหม่
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2


          สสก. 7 จ.นครราชสีมา
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2
          สสก. 8 จ.สุราษฎร์ธานี
         - ข้าราชการ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2
          สสก. 9 จ.พิษณุโลก
         - ข้าราชการ
         - ลูกจ้างประจำ
         - พนักงานราชการ
         - แบบฟอร์มฐ2

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5763699

X
Loading