แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 20 ราย และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1178 - 1179/61 ลงวันที่ 10 ก.ย. 61 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 20 ราย และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย

หนังสือแจ้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ภูมิภาค

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading