ประมวลภาพผู้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

    

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

    ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

    ส่วนกลาง จำนวน ๒ ราย (กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ)

         นายมนัส เสียงก้อง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก
         นางสาวกังสดาล ชาตกุล สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

    ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ ราย (จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ)

         นางศศิธร ชาญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
         นายวราวุธ สุวรรณรัตน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
         นายสมเดช คงกะพันธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
         นายกัสมัน ยะมาแล สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
         นายฉัตรชัย นาอ้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
         นายยงยุทธ กล่อมแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
         นายสุชาติ มาลี สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
         นายสถาพร คำวงศ์ปิน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวเพทาย เดชเพชร
02-5793699, 089-8130098
X
Loading