การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๑๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง


แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามว ๒๒ ปี ๒๕๔๐     

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading