เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน ๖ ราย

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน ๖ ราย

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading