ย้ายข้าราชการจำนวน ๑๘๑ ราย

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๒๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน ๑๘๑ ราย

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading