การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

*พนักงานราชการที่ใช้สิทธิไปแล้ว ให้ส่งเอกสารยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากชำระหนี้เงินกู้ ที่กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 02-940-6039

นายยุทธชัย นวมพะเนียด
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่
02-940-6039

X
Loading