ย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๔๓๗/๒๕๖๒ ลว ๑๕ พ.ย. ๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
โทร. 02-5793690

X
Loading