การย้ายและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๖๐๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ขอให้ส่งแบบคำร้องขอย้ายหรือข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

      - อัตราว่างตำแหน่งทางบริหาร (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

       - ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (กรณีขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมแต่สถานะสูงขึ้น)

       - แบบคำร้องขอย้ายตำแหน่งทางบริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ไปดำรงตำแหน่งเดิมและสถานะเดิม)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading