การย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๘ ราย (ระดับชำนาญการ)

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๗๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๘ ราย (ระดับชำนาญการ)

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading