ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๗๐๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ตรวจสอบรายชื่อ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


แบบที่ ๑ แก้ไขข้อมูลข้าราชการเกษียณ และแบบที่ ๒ แก้ไขลูกจ้างประจำเกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๓ ขอเพิ่มผู้เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) และแบบที่ ๔ ขอเพิ่มผู้เกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างประจำ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๕ แจ้งที่อยู่หลังเกษียณอายุ (ข้าราชการ) และแบบที่ ๖ แจ้งที่อยู่หลังเกษียณอายุ (ลูกจ้างประจำ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


แบบที่ ๗ ข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุ (ข้าราชการ) และแบบที่ ๘ ข้อมูล
ในการจัดทำหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุ (ลูกจ้างประจำ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


รายละเอียดการส่งภาพชุดลำลองของผู้เกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เครื่องหมายอินทรธนูของลูกจ้างประจำเกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดหนังสือทำเนียบของลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 02-579-3699
X
Loading