ย้ายข้าราชการ จำนวน ๗ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๘๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๗ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793699

X
Loading