เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๗ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๗๒๑/๒๕๖๒ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๒เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๗ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading