ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๗๒๒/๒๕๖๒ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading