ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑๒ ราย

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๒๙/๒๕๖๓ เรื่องย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑๒ ราย

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading