ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading