การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรคืนอัตรา
ข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำ

      บัญชีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการเดิม จำนวน ๑๑๘ อัตรา

      บัญชีจัดสรรคืนตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗ อัตรา

      บัญชีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติให้ยุบเลิก เพื่อเกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง จำนวน ๑๐ อัตรา

      บัญชียุเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ อัตรา

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-9520

X
Loading