ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนกลาง จำนวน ๒ ราย (กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

๑. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

๒. นางสมพร จำปาสิม ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน บ2
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ ราย (จังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจำจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

๑. นายนพพล ราบบำเพิง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

๒. นางสาวฐิชยา จุมปู ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

๔. นายสุระวิทย์ ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

๕. นางวีระ สมสิริ ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๖. นายอำนวย แออุดม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล


ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading