แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๓ เดือน
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โทร. 022998000 ต่อ 155334)

แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๓ เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๓ เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ติดต่อสอบถาม ธนาคารออมสิน โทร. 022998000 ต่อ 155334

X
Loading