โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓

ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓(ตรวจสอบรายชื่อที่อินทราเน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร (SSNET)) *หากไม่สามารถเข้าระบบตรวจสอบรายชื่อได้
ติดต่อที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-9406071, 02-9406028, 02-9406029, 02-5793856

นางลัดดา บุญอำรุง
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่
02-940-6039

X
Loading