แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แบบสอบถามการจัดตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร

แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดตลาดนัด ทุกวันพฤหัสบดี

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่
02-9406039

X
Loading