รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) จำนวน 30 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 1006 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)

แบบคำร้องขอย้าย (doc)

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ประกาศ อ.ก.พ. กรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,

X
Loading