การย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายในหน่วยงาน)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 1159 ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ การย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายในหน่วยงาน)

แบบฟอร์มแผนบริหารบุคคล (Excel)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading