การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง (เกษตรจังหวัดนครพนม)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 1189 ลงวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

แบบฟอร์มตาม ว 22 (doc)

แบบฟอร์มประวัติ (Excel)

ประกาศ อ.ก.พ. กรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading